اخرین محصولات ثبت شده

نمونه سوال درس کنترل کیفی و استاندارهای هنر اسلامی (2) رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس کنترل کیفی و استاندارهای هنر اسلامی (2) رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 2 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.من...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس مبانی زیبا شناسی هنر اسلامی رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس مبانی زیبا شناسی هنر اسلامی رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استف...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس روش حفاظت و نگهداری از اشیا رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس روش حفاظت و نگهداری از اشیا رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 2 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استف...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی (1) رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی (1) رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 2 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.م...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس مبادی و مبانی اصول خوشنویسی اسلامی ایران رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس مبادی و مبانی اصول خوشنویسی اسلامی ایران رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس هندسه مناظر و مرایا رشته هنر اسلامی (نگارگری) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس هندسه مناظر و مرایا رشته هنر اسلامی (نگارگری) دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت اس...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس تاریخ نگارگری در ایران رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس تاریخ نگارگری در ایران رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران (3) رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران (3) رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 2 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.منا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران (1) رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران (1) رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی ن...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس مبانی و مبادی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران (1) رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس مبانی و مبادی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران (1) رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 2 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران (1) رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران (1) رشته هنر اسلامی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 2 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل